පුල්මුඩේ ආසිරිකන්ද රජමහා විහාරය කෙන්ද්‍ර කොටගෙන ක්‍රියාත්මක වන “මානව අයිතීන් හා ජාතික උරුමයන් සුරැකීමේ පදනම” හා “ආසිරිකන්ද පුරාණ රජමහා විහාරස්ථ කාර්යය සාධක සමිතිය” මෙම ප්‍රදේශයේ නටබුන් විහාරස්ථාන හදුනාගෙන කුටි සෙනසුන් සකසමින් භික්ෂු සංඝයා වැඩවාසය කරවමින්, සුන්දර වන සෙනසුන් සකසමින්, උපසම්පදා කර්ම ආදී දෑ සිදු කරමින් උපසම්පදාව ලත් භික්ෂුන් සාසනයට දායාද කරමින් එසේම අන්තවාදීන්ගෙන් සිදුවන අනේකවිද බාධා කිරීම්වලට මුහුන දෙමින්ද සාසනාභිවෘධිය සඳහාම කටයුතු සිදු කරයි. එම නිසා මෙම සද්කාර්යය ඉදිරියටත් මතුපරපුර වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යාමට ඔබගේ සහයෝගය ඉතා දැඩිව අවශ්‍යව වෙයි.

වැඩිදුරත් විස්තර ලබාගැනීම සදහා අමතන්න – 071 856 2700    |    0777 54 8002
Email: [email protected]

 Account Details

Heauman Resorsus and Nationla Heritage Foundation

Bank: Peoples Bank, Pulmuddai Branch

A/c. No: 352 1001 8000 2736

 Account Details

Asirikanda Purana Rajamaha Viharastha Karya Sadaka Samithiya

Bank: Peoples Bank, Pulmuddai Branch

A/c. No: 352 2001 2000 0046

SWIFT Code: PSBKLKLX