මානව අයිතීන් හා ජාතික උරුමයන් සුරකීමේ පදනම

Human right & national heritage protecting foundation

පදනමෙහි පරමාර්ථ

මානව අයිතීන් හා ජාතික උරුමය සුරැකීමේ පදනම යටතේ පහත සඳහන් අංශ 5 ට අනුව මානව අයිතිය හා ජාතික උරුමය සුරක්ෂිත කිරීම.
1. ආගමික හා සංස්කෘතික අංශය
2. ජාතික උරුමයන් සුරැකීමේ කමිටුව
3. සමාජ සේවා හා සුභ සාධන අංශය
4. අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අංශය
5. සන්නිවේදන හා සම්භන්ධතා අංශය

ආගමික හා සංස්කෘතික අංශය යටතේ වන මෙහෙය

1. නිදහස් ආගමික චින්තනයන්ට සමාජය පෙලගස්වමින් ඔවුනොවුන් ගේ සංස්කෘතික දායාදයන් ආරක්ෂා කරගනිමින් පෝෂණය කිරීමට කටයුතු කිරීම.
2. වාර්ෂිකව සංස්කෘතික හා ආගමික අංශයන් පිළිබිඹු වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
3. නව පරපුරට ආගමික හා සංස්කෘතික අංශයන් හා ඒවායේ අගය පෙන්වා දෙමින් ඔවුන් ඒ තුලින් ගොඩනැගීම.

සමාජ සේවා හා සුභසාධන අංශය

1. පුද්ගල මට්ටමේ සිට පවුල් සංස්ථාව දක්වා එයින් ඔබ්බට ගිය මුළු මහත් සමාජයටම කළ හැකි සමාජ මෙහෙවරයන් මනා ලෙස හඳුනාගෙන නිසිලෙස විනිවිද භාවයෙන් යුතුව ඉටුකිරීම.
2. පොදු මහත් සමාජ සේවා සහ හා සුභ සාධන කටයුතු වලදී ඔවුනොවුන් ට අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් හඳුනාගෙන එය නිසිලෙස කළමනාකරනය කරමින් මෙහෙවර ඉටුකිරීම.
3. ශ්‍රමදාන වැඩ මෙන්ම ජීවන වෘතීන් නංවාලීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සේවාවන් සැපයීම.

අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අංශය යටතේ වන මෙහෙය

1. ආගමට හා සංස්කෘතියට ගැලපෙන අයුරින් ඔවුනොවුන් ගේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන් දියුණු කිරීම මෙන්ම ක්‍රීඩා කෞෂල්‍යයන් වැඩි දියුණු කිරීම.
2. අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා කෞෂල්‍යයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය භෞතික හා මානව සම්පත් කළමණාකරනය කිරීම.
3. වාර්ෂික අධ්‍යයන හා ක්‍රීඩා කෞෂල්‍යයන් ඇගයීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

සන්නිවේදන හා සම්භන්ධීකරණ අංශය යටතේ වන මෙහෙය

1. මානව අයිතීන් සුරැකින ලෙස සන්නිවේදනය හ සම්භන්ධීකරණ කටයුතු නිසිලෙස ඉටු කිරීම.
2. ආගමික හා සංස්කෘතික අංශය / සමාජ සේවා හා සුභ සාධන අංශය හා අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අංශ වල දියුණුවට හා පැවැත්මට අවශ්‍ය සන්නිවේදනය මෙන්ම සම්භන්ධීකරණය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීම.
3. මහ සභාව තුලින් යෝජනා සම්මත කරගන්නා ලබන නව වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය සම්භන්ධීකරණය මෙන්ම සන්නිවේදනය මනා ලෙස සැපයීම.
4. ඉහත සඳහන් අංශ තුනෙහි දියුණුවට ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාල වගකිවයුත්තන් සම්භන්ධීකරණය කිරීම.

ජාතික උරුමයන් සුරැකීමේ කමිටුව යටතේ වන මෙහෙය

ඕනෑම මානව වර්ගයකට තම ජාතිය තුළ උරුමයක් පවතී. ඒ ඒ ජාතීන්ට නිසි උරුමය සුරැකීම හා ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීම.
1. පෞරාණික නටඹුන් ස්ථාන සොයා බලා වගකිව යුත්තන් යොමු කිරීම.
2. ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරගනිමින් අනාගත පරපුර සඳහා සංවර්ධනය කිරීම.
3. ජීවනාලිය බඳු වූ වෘක්ෂලතාවෝ මෙන්ම සත්ව සිව්පාවුන් ද සුරැකීමට කටයුතු කිරීම.
4. ජාතික උරුමය ලෝකයාට විදහා දැක්වීම.
5. අනාගත පරපුරට ජාතික උරුමයෙහි අගය පෙන්වා දීම.